Tài liệu

Số liệu kinh tế – xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000 – 2020

29 tháng 06. 2023

Năm: 2023

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê

Để phục vụ nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nghiên cứu và so sánh quốc tế, Tổng cục Thống kê đã sưu tầm, biên soạn cuốn “Số liệu kinh tế – xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000 – 2020”.

Cuốn sách bao gồm 5 phần:

Phần 1. Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội khu vực ASEAN giai đoạn 2000 – 2020;

Phần 2. Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê;

Phần 3. Số liệu thống kê kinh tế – xã hội các quốc gia thành viên ASEAN;

Phần 4. Xếp hạng các quốc gia thành viên theo một số chỉ tiêu cơ bản;

Phần 5. Tổng quan và số liệu về tình hình kinh tế – xã hội của từng quốc gia thành viên.

Bản mềm cuốn sách được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: