Bài viết

Tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến thương mại Việt nam

11 tháng 11. 2016

Giới thiệu: Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Kết quả mô hình cho thấy hội nhập thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ trong AEC đã có tác động tích cực tới cả xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hợp tác về thương mại trong AEC. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra rằng hội nhập thương mại với Hàn Quốc có tác động tích cực trong khi các hiệp định mới được ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản có tác động chưa rõ nét đến thương mại của Việt Nam.

Nội dung bài viết đầy đủ: download tập đính kèm dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: