Tài liệu

Báo cáo "Tác động của TPP và AEC lên nền kinh tế Việt Nam"

2 tháng 12. 2016

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2015


Lời giới thiệu:

“Cấu trúc của quyển sách này gồm các phần sau.

Chương 1 cung cấp một bức tranh tổng quan về TPP và AEC, những vòng đàm phán và xu hướng thương mại gần đây giữa Việt Nam và các nước thành viên.

Chương 2 thảo luận chi tiết về tác động của TPP và AEC lên kinh tế vĩ mô Việt Nam và các ngành kinh tế chính trong tương quan với các đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Phần này sẽ đưa ra tổng quan tài liệu, mô tả về phương pháp nghiên cứu, mô hình, cơ sở dữ liệu cũng như là các giả định chính được sử dụng trong nghiên cứu; trước khi đi vào bàn bạc chi tiết về ảnh hưởng của TPP và AEC lên GDP, đầu tư, thương mại, sản lượng, phúc lợi và cầu lao động thông qua kết quả mô phỏng của mô hình GE.

Chương 3 và 4 sẽ tập trung vào ngành chăn nuôi. Trước tiên Chương 3 cung cấp tổng quan về thực trạng và các xu hướng chính trong ngành chăn nuôi của Việt Nam, tập trung chủ yếu vào sản xuất, tiêu dùng, cấu trúc thị trường và chuỗi giá trị trong các phân ngành chăn nuôi kết quả của các nghiên cứu tại bàn kết hợp thực địa tại nhiều tỉnh thành xuyên suốt Việt Nam. Chương 4 thảo luận về tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, cơ sở dữ liệu và các giả định đồng thời đi sâu phân tích kết quả hai mô hình GE và̀ PE để đánh giá tác động của TPP và AEC lên riêng ngành chăn nuôi.

Chương cuối sẽ tóm tắt các kết quả nghiên cứu và đưa ra các thảo luận chính sách.”

Download Báo cáo đầy đủ tại đây.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: