Tài liệu

Báo cáo “Một số phân tích ban đầu Ảnh hưởng của AEC đối với Lâm nghiệp xã hội và Thương mại lâm sản”

02 tháng 12. 2016

Nghiên cứu được thực hiện bởi Chương trình Trao đổi - Lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) với sự tài trợ của Chương trình Đối tác ASEAN - Thụy Sỹ về Lâm nghiệp xã hội và Biến đổi khí hậu (ASFCC). Nghiên cứu xác định những tác động (tích cực và tiêu cực) của sự hợp nhất kinh tế đã được hoạch định đối với các bên liên quan trong lâm nghiệp xã hội tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Download Nghiên cứu đầy đủ dưới đây:

1. Bản Tiếng Việt 

2. Bản Tiếng Anh
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: