Sách – Cẩm nang

Báo cáo Đánh giá tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

06 tháng 01. 2017

Đơn vị thực hiện: Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên gia đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III) Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2009

Sách về Quy tắc Xuất xứ - Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

23 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN Thời gian: Tháng 10/2009

Danh mục các DNVVN nổi bật trong ASEAN 2015

23 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN Thời gian: 11/2014

Sách hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Hướng tới AEC 2015

23 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN Thời gian thực hiện: 11/2013

Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Kết quả Hội nhập và Cơ hội cho Doanh nghiệp, người dân Việt Nam

20 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Bộ Công thương và Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu Thời gian thực hiện: 2016

Hội nhập Dịch vụ trong ASEAN

02 tháng 12. 2016

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2015